top of page

​Tất cả app được viết bằng Thunkable, có thể trải nghiệm trực tiếp bằng Chrome, hoặc click vào tên app

​HR Check IN/OUT by QR Code

​(cần phải sử dụng app nhân viên kèm theo ở đây)

bottom of page